Bewegen en gymmen

Spel en lichaamsoefening nemen een belangrijke plaats in. Bewegen is van fundamentele betekenis voor de totale ontwikkeling van het kind (in motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief opzicht). Bewegen is ook van belang voor een goede gezondheid.

Vanaf het verder ontwikkelen van de grove motoriek bij de kleuter, waarbij het kind het lichaam als geheel leert beheersen, tot de gymnastieklessen voor de oudere kinderen, waarbij o.a. veel aandacht wordt besteed aan samenspel en sportiviteit, wordt gebruik gemaakt van veel spel- en oefenvormen.

Een betere spierbeheersing en daardoor meer zekerheid, moed en doorzettingsvermogen, het zich kunnen afreageren en het leren samenwerken met anderen, dragen bij aan de harmonische ontwikkeling van de kinderen.

We hebben dit schooljaar de inzet van drie vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Zij begeleiden de kinderen tijdens de lessen in twee sportzalen in de buurt van de school.