Leerlingenzorg

De leerlingenzorg op KC Sterrenboom heeft tot doel de leerlingen, met een voor hen zo passend mogelijk steun op zowel cognitief, als sociaal-emotioneel gebied te laten ontwikkelen kijkend naar passende ontwikkelingslijnen. Voor alle kinderen volgen wij de zorgroute. Deze is vastgelegd in het ondersteuningsplan.

De ondersteuningsstructuur is leidend om doelstellingen te bereiken en is een middel om planmatig te werken. Het Kindcentrum is onderdeel van Samenwerkingsverband De Meierij en ondersteuningseenheid De Maaspoort/Empel Het ondersteuningsplan beschrijft binnen de kaders van het schoolplan en het ondersteuningsplan SWV De Meijerij hoe de ondersteuningsstructuur op KC Sterrenboom wordt vormgegeven.

Leerlingenzorg oftewel ondersteuning aan leerlingen vindt zoveel mogelijk plaats in de groep volgens de principes van handelingsgericht werken. De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen in de groep en realiseert de extra hulp en begeleiding die leerlingen nodig hebben. De intern begeleiders hebben onder meer als taak om de leerlingenzorg te coördineren. Binnen de ondersteuningsstructuur zijn de vijf ondersteuningsniveaus het uitgangspunt.

Deze beschrijven de opbouw van de ondersteuning en worden binnen het samenwerkingsverband ook als uitgangspunt gebruikt.

Als Kindcentrum vinden wij het van belang om daarnaast uit te gaan van de praktijk in de klas waarbij begeleiding in drie fasen verloopt:

• Fase 1: de begeleiding in de groep door de leerkracht (differentiatie op 3 niveaus). Deze fase omvat Ondersteuningsniveau 1 en 2.

• Fase 2: de begeleiding in de groep door de leerkracht én begeleiding van een interne specialist. Dit is Ondersteuningsniveau 3.

• Fase 3: de begeleiding in de groep door de leerkracht en/of begeleiding van een interne specialist én begeleiding van een externe specialist.

Deze fase omvat ondersteuningsniveau 4 en 5.

Passend onderwijs

De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. KC Sterrenboom behoort tot het Samenwerkingsverband PO de Meierij. 

Uitgebreide informatie vindt u op de website www.demeierij-po.nl.