Leren en ontwikkelen

Op KC Sterrenboom hebben we de visie dat kinderen zich het beste ontwikkelen en leren in een gemeenschap, een rijke sociale omgeving.

Dat houdt in dat we werken in groepen. De kinderen en de leerkracht(en) van de groep horen bij elkaar, leren van elkaar, zorgen voor elkaar.

Alle groepen bij elkaar vormen binnen het kindcentrum een gemeenschap waarin zij elkaar ontmoeten, met en van elkaar leren en er voor elkaar zijn.

Kinderen hebben binnen deze gemeenschap een stem. Er vinden groepsvergaderingen plaats, er is een leerlingenraad en sommige kinderen worden opgeleid tot mediator en leren bemiddelen bij conflicten tussen kinderen.

Kinderen hebben een basis van vaardigheden en kennis van de wereld nodig om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Nederlandse taal, rekenen, Engels, digitale geletterdheid en burgerschap vormen de basis.

Het gaat om kennis van maatschappij, natuur en cultuur en om (leer)vaardigheden* die hen in staat stellen die kennis te kunnen toepassen.

Op KC Sterrenboom weten we dat kinderen zich het beste de basiskennis, basisvaardigheden en leervaardigheden* eigen maken door: • directe effectieve instructies (waarbij wij steeds meer uit zullen gaan van leerlijnen i.p.v. de methodes) • effectieve feedback • differentiatie • niet probleemoplossend onderwijs maar wel lessen in probleemoplossing • ondersteuning van volwassenen bij onderzoekend leren • doelgericht werken waarbij we o.a. werken met doelencirkels • coöperatieve werkvormen • een haalbaar en gedegen aanbod • goed klassenmanagement • een veilige en ordelijke omgeving • betekenisvol leren • leren in samenhang • betrokkenheid van ouders en gemeenschap